Politika privatnosti

AstronumeraDaca.rs je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. AstronumeraDaca.rs sakluplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

AstronumeraDaca.rs može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, email adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promena koje su naznačene na sajtu.

AstronumeraDaca.rs koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. AstronumeraDaca.rs povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici su u mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

AstronumeraDaca.rs ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. AstronumeraDaca.rs može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu da mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i saglasan. AstronumeraDaca.rs može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su pounili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

AstronumeraDaca.rs garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom AstronumeraDaca.rs. Odlukom da sajtu AstronumeraDaca.rs obezbedite lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podatake ne može biti 100% garantovana. AstronumeraDaca.rs zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.AstronumeraDaca.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge AstronumeraDaca.rs nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.